SAYI : 51
ANASAYFA AB'DEN TÜRKİYE'DEN ODTÜ TEKNOKENT'TEN BSN ANATOLIA'DAN RIS MERSİN'DEN
>> GÜNCEL

5- RIS Mersin'den

a- RIS Mersin Haberleri

vi- Bölgesel İnovasyon Stratejisi (RİS-MERSİN) Neredeyiz?

BÖLGESEL INOVASYON STRATEJİSİ (RİS-MERSİN) NEREDEYİZ?

Rekabette öne çıkmak için geliştirilen, AB fonlu Bölgesel Inovasyon Stratejisi (Ris-Mersin) projesinin 2 yılı doldu. Bu süreç içerisinde kamuoyu dönem dönem bilgilendirildiyse de, projenin neresindeyiz?
 
Niye Bölgesel Inovasyon Stratejisi? Niye Inovasyona ihtiyacımız var?

Günümüzde,
• Daha yüksek düzeyde verimlilik,
• Daha düşük düzeyde maliyetler,
• Kâr ve istihdam kapasitelerinde artış,
• Piyasaların gelişimini destekleyecek toplumun bilgi birikiminde artış,
• Uzun vadede refah artışını ve daha yüksek yaşam standartları istediğimizde;organizasyon yapısında, üretimde, pazarlamada, hizmet kalitesinde INOVASYON, rekabette öne geçmek için ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu noktadan hareketle, TUSIAD önderliğinde yaklaşık 200 şirket yöneticisi, akademisyen, STK temsilcisi ve kamu kurumları bir araya gelerek; 

• Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek,
• Siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyaloğu geliştirerek ve görüş ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak,
• İnovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak amacıyla 2005 yılında Ulusal Inovasyon Girişimini başlatmış ve konuyla ilgili raporunu 2006 yılında kamuoyuna sunmuştur.

İnovasyonun ülke çapında yönetiminde bölgesel yapılanmanın öne çıkarılması ve Kalkınma Ajansları ile ilişkilendirilmesini ana unsurlardan biri olarak belgeleyen Ulusal Inovasyon Girişimi, bu bağlamda Ris-Mersin Projesini her aşamada yakından takip ettiğini dile getirmektedir, çünkü Ris-Mersin Projesi Türkiye’nin bu anlamdaki ilk ve tek projesidir.

RIS-Mersin

Ulusal planda, bu çalışmalar devam ederken, 3 etaptan oluşan Ris-Mersin Projesi de çeşitli aşamalar katetmiştir.

• Hazırlık Aşaması -12 ay
• Uygulama Aşaması-12 ay
• Değerlendirme Aşaması-8 ay

Halen, Değerlendirme Aşamasında olan proje de ortaya çıkan belgeler, bugüne kadar en az,

• Sektör toplantıları -11 sektör 164 temsilci
• İkili Görüşmeler -Anamur-Çamlıyayla’ya kadar 184 kurum temsilcisi ile iki kez
• SWOT Çalışmaları -126 kurum temsilcisi
• Anket -1134kişi/firma/kurum
• Teknolojik Değerlendirme- 17 firma
• Firma Ziyaretleri -30 firma
• Çalıştaylar-150 kişiyle
görüşmeler sonucu elde edilmiştir.

Mersin ekonomi gemisinin rotası “Yüksek yaşam kalitesi, bilgi ve yeniliğe dayalı sürdürülebilir bir ekonomiye sahip bir bölge haline gelmektir.” olarak belirlenmiştir. Bu vizyon kapsamında 2016’a kadar hedefler konulmuş ve

• Mersin’de İnovasyon Sisteminin ve Kültürünün İyileştirilmesi
• İnovasyona Yatırım Yapılmasının Teşvik Edilmesi
• Kilit Önem Taşıyan Sektörlerde Bölgesel Potansiyelin Kullanılması
• Bilgi Üreticilerinin Geliştirilmesi 
çalışılacak temel unsurlar olarak ortaya konmuştur.

Bu temel unsurlara göre, Eylem Planları belirlenmiştir.

Kurumsal Yapılar

1. Bölgesel Inovasyon Kurulu oluşturmak

İlin en üst mülki idarecisinin de içinde yeraldığı ilin kararvericilerinden olauşan kurul oluşturulmuştur. Böylelikle, ortaya çıkan eylem planları, ortak bir fikirbirliği ve işbirliği içerisinde uygulanmaya zemin kazanmıştır.

2. Mersin Inovasyon Merkezi

3. Tarıma dayalı sanayi, turizm ve lojistik sektörleri için işbirliği platformları

Uygulama safhasında yapınla çalışmalar sonucunda;
a. Plan ve projelerin hayata geçirilmesi konusunda takipçi kurumun olmaması
b. İşbirliği kültürünün olmaması
c. Kurumlar arasında koordinasyonun eksik olması
d. Yurt dışında benzer kuruluşlarla iletişimin kopuk olması
e. Proje yazma kapasitesinin düşük olması
f. Paydaşların inovasyon konusundaki düşük farkındalık düzeyleri
g. Inovasyonun önündeki altyapısal ve yasal engellerin kaldırılması için lobinin olmaması gibi sebeplerle Haziran 2007 içerisinde 3 öne çıkan sektörün paydaşları bir araya gelerek, eylem planlarını uygulamak için platformları kurmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

4. Aracı kuruluşlar platformu kurmak

5. Teknoloji-Inovasyon Transfer Ofisi kurmak

Mersin Üniversitesi idarecileri, Avrupa ve Amerika-Kanada’da her üniversitede olan ama ülkemizde sadece Sabancı
üniversitesinde yeralan bu transfer ofisini kurmak için, Mayıs ayında bir akademisyeni görevlendirmiştir.

6. Tarım ve tarıma dayalı sanayi kümesi oluşturmak

Mersin ekonomi gemisinin paydaşları, Mersin’in “tarım ve tarıma dayalı sanayi” konusundaki potansiyeli ve tecrübesini dikkate alarak, küme olması konusujnda fikir birliğine varmıştır. Bundan sonra, yatırımcılar, kurumlar ve firmalar bu doğrultuda çalışmalarını yönlendirecektir.

İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi

Bu kapsamda farklı yaş ve eğitim kategorilerine inovasyon, girişimcilik ve mesleki eğitimlerin verilmesi planlanmıştır. Hali hazırda iki pilot proje yürütülmektedir.

Girişimci 33

Gençler arasında girişimciliği ve inovasyon kavramını geliştirmek için Girişimci 33 adıyla bir yarışma açılmıştır. 18-35 yaş kategorisinde, inovatif bir fikre sahip ön elemeden geçen 24 genç girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma, strateji geliştirme, muhasebe, hukuk, proje yazma, iş planı ve fizibilite konularında teorik ve pratik eğitim almıştır. Iclerinden en iyi 5 proje, Fransa’nın Strasbourg kentine iş ziyareti gerçekleştirmiştir. Temmuz 2007 itibariyle, bu gençlerin TUBITAK gibi kurumlardan fonlanmalarına çalışılırken, aynı zamanda sanayiden kişilerin koçluk yapmaları da temin edilmektedir. Bu proje, 2007eylülünde daha da geliştirilerek Mersin Teknoscope’un önderliğinde Yeni Fikirler Yeni İşler adıyla gerçekleştirilmesi ve egitimler sonucunda 1. olan projenin 50 000YTL ile fonlanması kararlaştırılmıştır.

AR-GE33

Akademisyen ve sanayici işbirliğini arttırmak için, organize sanayi bölgesi, küçük sanayi bölgesi ve üniversitede resepsiyonlar gerçekleştirilmiş ve bu toplantılar sonucunda işbiliğine yatkın  akademisyen ve sanayicilerden oluşan veri tabanı elde edilmiştir. Halen, bu veri tabanındaki firma ve akademisyenler arasında “ziyaretler” gerçekleşmektedir.

Bu çalışmaların en önemli çıktısı, Mersin Üniversinde Teknoloji ve Inovasyon Transfer Ofisinin kurulma kararıdır. Kısaca TITO olarak adlandırılan bu ofis, akademisyenlerin çalışmalarını ticari hayata aktaracak, onlara danışmanlık yapacak bir birim olacaktır.

Ayrıca, proje kapsamında, AR-GE Mühendislik Sertifika programı, ilk defa İstanbul dışında Mersin’de Mersinli 20 kadar firmalardaki AR-GE uzmanları ve akademisyenlere verilmiştir.

Export 333

Ihracatın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında eksikliği duyulan danışmanlık firmalarının arttırılması amacıyla, 6 genç, bir sene süreyle teorik ve pratik eğitimlere tabi tutulmuşlardır. Aday danışmanlar, 3 hiç ihracat yapmamış firmayı, 3 hiç ihracatı yapılmamış ürünü ve 3 hiç ihracat yapılmamaış ülkeye ihracat yaparak, eğitimlerini tamamlayacak ve Mersin piyasasında danışmanlık hizmetleri vermeye başlayacaktır.

Öncelikli Sektörler

Ris-Mersin projesi kapsamında 2 sene içerisinde yapınla toplantılar sonucunda, Mersin’de “tarım ve tarıma dayalı sanayi”, “lojistik” ve “turizm” sektörleri Mersin ekonomi gemisinin 3 motou olarak öne çıkmıştır. Bu bağlamda, eylem planları oluşturulmuştur. Eylem planlarının gerçekleştirilmesini temin etmek için, her üç sektördeki paydaşlardan oluşan platformlar kurulmuştur. Platformların ilk görevleri, bu sektörlerin Mersin için Master Planlarının yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca, Mersin’deki sektörel vizyonun gelişmesi için çeşitli zirveler, fuarlar, eğitimler, buluşturma organizasyonları planlanmıştır.Altyapısal olarak;

1. Mersin-Tarsus Organize Tarım Bölgesi’ni kurmak
2. Mevcut Teknoparkı, “Gıda” özelinde geliştirmek
3. Dış Ticaret ve Lojistik Araştırma Merkezi kurulması
4. Yakınyol deniz taşımacılığı, Kargo terminali, Tır Köyü projelerinin hayata geçirilmesi
5. Turizm Araştırma Merkezi kurulması
6. Su, atıksu ve katıatık bertaraf sistemlerinin ve ören yerleri altyapısının islah edilmesi,
7. Tarihi kent merkezlerinin turizme kazandırılması,öne çıkan konular olmuştur.

Turizm bağlamında, Mersin “kitle turizm”i ön plana çıkarmak yerine, inanç turizmi, eko-turizm, fuar turizmi gibi “niş” sektörlerde mevcut potansiyellerini kullanmayı ve dolayısıyla bu niş konulara uygun konaklama tesislerini geliştirmeyi hedeflemiştir.

Inovasyonun Finansmanı

Her şey bir fikirle başlar.” Bir fima bir insan ve bir fikirle başlar. Bir firmanın gelişimi aynene bir bebeğin gelişimine benzer. Bebek, önce ebeveynlerine ihtiyaç duyar, okul döneminde öğretmenlerine ihtiyaç duyar ve okul dönemi bittiğinde artık kendi ayakları üzerinde durması beklenir. Yeni kurulan bir firma da önce, kendisine yol gösterecek “koç” lara ve “İŞ Melekleri”ne ihtiyaç duyar, geliştikçe ihtiyaçları değişir ve projesine yatırım yapacak “risk semayerdar”larının kapısını çalar. Firmanın olgunluk döneminde ise artık firma, bankalarla ve diğer kamu kurumlarının verdiği fonlardan rahatlıkla yararlanma imkanlarına kavuşur. Türkiye’de genel olarak, ayakları üzerinde duran firmalara kredi ve hibe gibi fonlar tahsis edilmektedir. Ancak, henüz yürümeyi bilmeyen firmalarımıza destek olmadığımız taktirde, büyüyen  firmalarımızın sayısını
hızlandırmak mümkün olamayacaktır. İşte bu noktada, Mersin, bu açığı görmüş ve “İş melekleri” ve “koçluk” mekanizmalarınıMersin’de uygulamak ve yaygınlaştırmak üzere harekete geçmiştir.

Diğer taraftan Yatırım33 adlı bir başka pilot projesiyle yeni yerli-yabancı yatırımcıları bölgeye çekmek için, ilgili kamu kurumları ile çalışmaya başlamıştır.

Sonuç

“Sürekli gelişen ve değişen bir dünyada durmak gerilemektir” sloganından hareket ederek, rekabet gücümüzü topyekün arttırmanın yolunun strateji ve planlar geliştirmek olduğunu fark eden Mersin, tüm kamu, STK ve özel sektördeki paydaşları
ile bir araya gelerek “farklılaşarak büyüyen bir kent “ olarak adını tarihe yazdıracak kıvılcımı çakmıştır. Şimdi sıra, kıvılcımın ateşe dönüşmesi için daha çok çalışmaktır.

 


>>MAKALE
Şirin Elçi -İnovasyonda Avrupa Birliği ve Türkiye

Avrupa Birliği için inovasyon, ‘Avrupa için acilen ele alınması gereken ortak bir mesele’dir. Birliğin 2010’da dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi olma hedefinde (Lizbon Hedefi) inovasyon en önemli araç olarak tanımlanır.
>>ODTÜ 6ÇP ProjeleriOrta Doğu Teknik Üniversitesi
Avrupa Birliği Projeleri Kitapçığı
(2007)

>>TEKNOLOJİ TEKLİFLERİ /TALEPLERİ
kirmiziborder.GIF
rismersinlogo.gif

Bir proje değil... Bir süreç...


kirmiziborder.GIF

>>RIS MERSİN KONSORSİYUM ÜYELERİ

logolar.jpg

  Arşiv  
E-Mail :